Quan trắc môi trường xung quanh là việc quan sát và đo đạc các thành phần trong môi trường, là công cụ để kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin, số liệu để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường bền vững.

Tư vấn: 0977.81.1080
Mục tiêu của quan trắc môi trường xung quanh là cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường;các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.


Đối tượng cần làm quan trắc môi trường xung quanh
Quan trắc môi trường áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, chương trình quan trắc trên địa bàn tỉnh, chương trình quan trắc môi trường của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.
>>>Quan trắc môi trường xung quanh để làm gì?
Đánh giá được thực trạng chất lượng môi trường, cảnh báo về chất lượng môi trường tại khu vực có ô nhiễm hay không?;
Đưa ra những đánh giá diễn biến của chất lượng môi trường nhằm xây dựng được báo cáo đánh giá về môi trường;
Lưu trữ những thông tin về môi trường để có cơ sở xây dựng dữ liệu cho các hoạt động môi trường sau này;
Đánh giá được về hệ thống xử lý môi trường có đảm bảo chất lượng hay không?;
Quan trắc môi trường giúp cơ quan quản lý nhà nước có các quyết định xử phạt hay không các đơn vị gây ô nhiễm môi trường;
Quan trắc môi trường xung quanh là hoạt động bắt buộc, được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật.
– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 tại Chương II. Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
- Mục 3. Đánh giá tác động môi trường
- Mục 4. Kế hoạch bảo vệ môi trường
Các nội dung trên trong luật hiển thị rõ số điểm đo và tần suất đo và hướng dẫn cụ thể hơn trong các văn bản sau đây:
- Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
- Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ;
- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
>>> Theo đó, kế hoạch quan trắc môi trường sẽ bao gồm:
Những yêu cầu về thông tin, các thông số, các địa điểm, tần suất và thời gian quan trắc;
Các yêu cầu về trang thiết bị, phương pháp phân tích, đo, thử;
Yêu cầu về nhân lực và kinh phí thực hiện
Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường;
Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường;
Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin.
Các quy định về quan trắc môi trường xung quanh định kỳ như sau:
Đối với cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP thì tần suất quan trắc là 1 lần/3 tháng
Đối với cơ sở có quy mô tương đương với đới tượng quy định tại phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất quan trắc là 1 lần/ 6 tháng
Đối với cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại khoản 2 điều 32 thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất quan trắc là 1 lần/ năm

 Gọi tư vấn: 0977.81.1080